ഇരുട്ടിലാണെങ്കിലും നോക്കണം...!?

....  

ഇരുട്ടിലാണെങ്കിലും നോക്കണം.

(و) سن (إدامة نظر محل سجوده) لان ذلك أقرب إلى الخشوع، ولو أعمى، وإن كان عند الكعبة أو في الظلمة، أو في صلاة الجنازة. نعم، السنة أن يقصر نظره على مسبحته عند رفعها في التشهد لخبر صحيح فيه.

നിസ്കാരത്തിൽ സുജൂദിൻറെ സ്ഥാനത്തേക്ക് നോക്കൽ സുന്നത്താണ്. ഭക്തി കൂടാൻ സഹായിക്കും എന്നതാണ് കാരണം. അന്ധനാണെങ്കിലും ഉള്ളത് ഇരുട്ടിലാണെങ്കിലും കഅബയുടെ അടുത്താണെങ്കിലും മയ്യിത്ത് നിസ്കാരമാണെങ്കിൽ പോലും നോക്കേണ്ടത് സുജൂദിൻറെ സ്ഥാനത്തേക്ക് തന്നെ. എന്നാൽ അത്തഹിയ്യാത്തിൽ ചുണ്ടുവിരൽ ഉയർത്തിയാൽ പിന്നെ ഈ വിരലിലേക്കാണ് നോക്കേണ്ടത്. (ഫത്ഹുൽ മുഈൽ - 77.)