ഖുർആൻ

ആർത്തവ കാലങ്ങളിൽ ഹദ്ദാദ് ചൊല്ലൽ അനുവദനീയമാണോ? അല്ലെങ്കിൽ ഹദ്ദാദിലെ ദിക്റുകൾ മാത്രം പറഞ്ഞ് അതിലെ ഖുർആൻ ആയത്തുകൾ ഒഴിവാക്കുകയാണോ വേണ്ടത് ? മറുപടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.


ആർത്തവ കാലങ്ങളിൽ ഖുർആൻ പാരായണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തിൽ അല്ലാതെ ഖുർആനിലെ വചനങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വിരോധമില്ല. ആർത്തവ കാലങ്ങളിലും ഹദ്ദാദ് ചൊല്ലുമ്പോൾ ഹദ്ദാദ് എന്ന ദിക്റിന്റെ ഭാഗമായി അതിലുള്ള ഖുർആൻ വചനങ്ങൾ ചൊല്ലാവുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഈ കാലത്ത് ഹദ്ദാദ് പൂർണ്ണമായും ചൊല്ലാവുന്നതാണ്.

ഖുർആൻ ഓതിയ ശേഷം മുസ്ഹഫിന്റെ പേജ് മടക്കി അടയാളം വെക്കുന്നതായി കാണാറുണ്ട്. അക്ഷരങ്ങളില്ലാത്ത വെള്ള ഭാഗമാണ് മടക്കാറുള്ളത്. ഇതിൽ തെറ്റുണ്ടോ?


മുസ്ഹഫിന്റെ ആദരവിന് യോജിക്കാത്ത പ്രവർത്തിയായതിനാൽ മുസ്ഹഫിന്റെ പേജ് മടക്കി അടയാളം വെക്കുന്നത് തെറ്റാണ്.

ഒരു യാസീൻ പാരായണം ചെയ്താൽ അത് എത്ര പേർക്ക് ഹദ് യ ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതിന് പരിധിയുണ്ടോ?


പരിധിയില്ല. എത്ര ആളുകളുടെ പേരിൽ വേണമെങ്കിലും ഹദ്‌യ ചെയ്യാം. പാരായണം ചെയ്തവർക്ക് ഒട്ടും കുറയാതെ തന്നെ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നതോടൊപ്പം ഹദ്‌യ ചെയ്യപ്പെടുന്നവർക്കും പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നതാണ്.

വുളൂ മുറിഞ്ഞവന് മുസ്ഹഫിന്റെ കഷ്ണം പേന കൊണ്ട് മറിക്കാമോ?


ആ കഷ്ണത്തിന്റെ അടിഭാഗം മുസ്ഹഫിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് പിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല.

ആർത്തവ സമയത്ത് ഗ്ലൗസ് ധരിച്ച് ഖുർആൻ തൊടാനും പാരായണം ചെയ്യാനും പഠിക്കാനും പറ്റും എന്ന് പറയുന്നതായി കേട്ടു . ഇതിന്റെ വിധി എന്താണ്?


ആർത്തവ സമയത്ത് ഖുർആൻ(ഖുർആനാണെന്ന ഉദ്ധേശത്തോടെ) പാരായണം ചെയ്യലും സ്പർശിക്കലും ചുമക്കലും നിഷിദ്ധമാണ്. ഗ്ലൗസ് ധരിച്ചത് കൊണ്ട് വിധിയിൽ മാറ്റമില്ല.

മെൻസസ് ഉള്ള സമയം കുട്ടികൾക്ക് ഖുർആൻ ചൊല്ലി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ?


ആർത്തവ സമയത്ത് ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യൽ നിഷിദ്ധമാണ്. ഖുർആൻ എന്ന നിയ്യത്തോടെയല്ലെങ്കിൽ അനുവദനീയമാണ്.

ആർത്തവകാലത്ത് മനപ്പാഠമുള്ള സൂറത്തുകൾ ഒാതാമോ? ദിക്റും സ്വലാത്തും ചൊല്ലാമോ? ഏടുകൾ തൊടുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോ ?


ആർത്തവകാലത്തെ ഖുർആൻ ഒാതലും തൊടലും ചുമക്കലും നിഷിദ്ധമാണ്. ഏടുകൾ ചുമക്കുന്നതിൽ വിരോധമില്ല. ഖുർആനിലെ ആയത്തുകൾ തന്നെ ദിക്ർ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ട് ഉച്ചരിക്കുന്നതിലും കുഴപ്പമില്ല(ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ബിസ്മി ചൊല്ലൽ പോലെ).ദിക്റും സ്വലാത്തും എത്ര വേണമെങ്കിലും ആർത്തവകാരിക്ക് ചൊല്ലാവുന്നതാണ്.

ആർത്തവകാലത്ത് ബാങ്കിന് ഉത്തരം പറയുന്നതിൻ്റെ വിധി?


സുന്നത്താണ്. ഖുർആൻ ഓതുന്നത് നിഷിദ്ധമാണെങ്കിലും ദിക്റുകളും സ്വലാത്തുമൊക്കെ ആർത്തവകാരിക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. (و) سن (لسامعهما) سماعا يميز الحروف، وإلا لم يعتد بسماعه - كما قال شيخنا -. آخرا (أن يقول ولو غير متوضئ) أو جنبا أو حائضا - خلافا للسبكي فيهما - أو مستنجيا فيما يظهر، (مثل قولهما إن لم يلحنا لحنا يغير المعنى). فيأتي بكل كلمة عقب فراغه منها، حتى في الترجيع وإن لم يسمعه. و [ فتح المعين]