സലാം പറയൽ

വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ പറഞ്ഞ സലാം മടക്കേണ്ടതുണ്ടോ? മുകളിൽ സലാം പറഞ്ഞവർക്കെല്ലാം വഅലൈക്കുമുസ്സലാം എന്ന് പറഞ്ഞു സലാം മടക്കുന്നവരുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വേണോ?


ഒരു സംഘമാളുകളോട് സലാം പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളെങ്കിലും മടക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ വോയ്സായും ടെസ്റ്റ് മെസ്സേജായും പറയുന്ന സലാമുകൾ ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങൾ മടക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ മടക്കിയാൽ തന്നെ സലാം മടക്കുന്ന ബാധ്യത വീടുന്നതാണ്. എല്ലാവരും മടക്കൽ നിർബന്ധമില്ല. സലാം മടക്കുമ്പോൾ മുകളിൽ സലാം പറഞ്ഞവർക്കെല്ലാം എന്നു പറഞ്ഞു കൊണ്ട് മടക്കേണ്ടതില്ല. ഒന്നിലധികം പേർ സലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സലാം മടക്കൽ തന്നെ മതിയാകും.എല്ലാവരെയും ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടോ പ്രത്യേകമായി ആരെയും ഉദ്ദേശിക്കാതെയോ ഒരു മറുപടി നൽകിയാൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും മതിയാകുന്നതാണ്. മുകളിൽ സലാം പറഞ്ഞവർക്കെല്ലാം എന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ല.

മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോൾ സലാം കേട്ടാൽ മടക്കൽ നിർബന്ധം ഉണ്ടോ?


മൂത്രമൊഴിക്കുന്നവരോട് സലാം ചൊല്ലൽ സുന്നതില്ല. അവർ മടക്കൽ നിർബന്ധവുമില്ല. എന്നല്ല, അവർ സലാം മടക്കൽ കറാഹതുമാണ്.

സലാം അറബി ഭാഷയിൽ തന്നെ എഴുതൽ നിർബന്ധമുണ്ടോ?


നിർബന്ധമില്ല.