സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ

ളുഹാ നിസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുമോ?


ളുഹാ നിസ്കാരം ചുരുങ്ങിയത് രണ്ടു റക്അത്തും കൂടിയാൽ എട്ട് റക്അതുമാണ്. ഭൂരിപക്ഷ പണ്ഡിതൻമാരും അംഗീകരിച്ച ഈ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് ളുഹാ എന്ന നിയ്യത്തോടെ എട്ടിൽ കൂടുതൽ നിസ്കരിക്കൽ ഹറാമാണെന്നു വരും. എന്നാൽ 8 റക്അത്ത് എന്നത് ശ്രേഷ്ഠമായ റക്അതിൻ്റെ കണക്കാണ് എന്ന അഭിപ്രായവുമുണ്ട്. ഈ അഭിപ്രായ പ്രകാരം 12 റക്അത് വരെ നിസ്കരിക്കാം. ളുഹാ നിസ്കാരത്തിൽ ഓരോ രണ്ട് റക്അതുകളിലും സലാം വീട്ടൽ സുന്നത്താണ് . സൂര്യനുദിച്ചതിനുശേഷം ഒരു കുന്തത്തിൻ്റെ അളവ് ഉയർന്നതു ( ഏഴു മുഴം ഏകദേശം 20 മിനിറ്റ് ) മുതൽ ളുഹ്റിൻ്റെ സമയം തുടങ്ങുന്നത് വരെയാണ് ളുഹാ നിസ്കാരത്തിൻറെ സമയം. പകൽ കാൽ ഭാഗം ആവുമ്പോൾ നിസ്കരിക്കലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്.والشمس ، والضحى എന്നീ സൂറതുകൾ ളുഹാ നിസ്കാരത്തിൽ ഓതൽ സുന്നതാണ്.

നഷ്ടപ്പെട്ട തറാവീഹ് പകലിൽ ഖളാഅ് വീട്ടാമോ?


വീട്ടാമെന്ന് മാത്രമല്ല, തറാവീഹ് പോലെയുളള സമയം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ സുന്നത്ത്നിസ്കാരങ്ങളും ഖളാഅ് വീട്ടൽ സുന്നത്താണ്

തറാവീഹ് നിസ്കരിക്കാത്തവനും, തറാവീഹ് ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിച്ചവനും റമളാനിലെ വിത്റിൽ ജമാഅത്ത് സുന്നത്തുണ്ടോ ?


തീർച്ചയായും സുന്നത്തുണ്ട്

തറാവീഹിൽ വലിയ സൂറത്തുകളുടെ ഭാഗങ്ങൾ ഒാതലാണോ,ചെറിയ സൂറത്തുകളോതലാണോ ഏറ്റവും നല്ലത് ?


ഖുർആൻ ഖത്തം ഉദ്ധേശിക്കുന്നവർക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞരൂപവും അല്ലാത്തവർക്ക് രണ്ടാം രൂപവുമാണ് ഏറ്റവും അഭികാമ്യം.

തറാവീഹ് നിസ്കരിക്കാത്തവനും, തറാവീഹ് ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിച്ചവനും റമളാനിലെ വിത്റിൽ ജമാഅത്ത് സുന്നത്തുണ്ടോ ?


തീർച്ചയായും സുന്നത്തുണ്ട്

തറാവീഹിൽ വലിയ സൂറത്തുകളുടെ ഭാഗങ്ങൾ ഒാതലാണോ,ചെറിയ സൂറത്തുകളോതലാണോ ഏറ്റവും നല്ലത് ?


ഖുർആൻ ഖത്തം ഉദ്ധേശിക്കുന്നവർക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞരൂപവും അല്ലാത്തവർക്ക് രണ്ടാം രൂപവുമാണ് ഏറ്റവും അഭികാമ്യം.

തറാവീഹിലെ വിത്ർ നിസ്കാരത്തിൽ ഖുനൂത്ത് ഓതാതെ സുജൂദിൽ പോയാൽ നിറുത്തത്തിലേക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതുണ്ടോ ? അല്ല സുജൂദ് ചെയ്‌താൽ മതിയോ? മറന്നതിന് സഹവിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യണോ?


ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കുന്നവനും ഇമാമും നിറുത്തത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരരുത്. മടങ്ങിയാൽ നിസ്കാരം ബാത്വിലാണ്. പിന്നീട് സഹവിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്ത് പരിഹരിക്കാം. മഅമൂമിന് മാത്രമാണ് മറവി സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ, ഇമാമിനെ വിട്ടുപിരിയുന്ന നിയ്യത്ത് കരുതി വേർപിരിയാത്ത പക്ഷം ഇമാമിനെ തുടരുന്നതിന് വേണ്ടി ഖുനൂതിലേക്ക് മടങ്ങൽ നിർബന്ധമാണ്.

തറാവീഹ് ചുരുങ്ങിയത് എത്ര റക്അതാണ് ?


തറാവീഹ് ഇരുപത് റക്അത്താണ്.രണ്ട് രണ്ട് റക്അത്തുകളായി തന്നെ നിസ്കരിക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. അപ്രകാരം ഇരുപതിൽ കുറവ് എത്ര റക്അത്ത് നിസ്കരിച്ചാലും [ വെറും രണ്ട് റക് അത്ത് മാത്രമാണെങ്കിലും ] നിസ്കരിച്ച അത്രയും പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നതാണ്.

തറാവീഹിലെ വിത്ർ നിസ്കാരത്തിൽ ഖുനൂത്ത് ഓതാതെ സുജൂദിൽ പോയാൽ നിറുത്തത്തിലേക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതുണ്ടോ ? അല്ല സുജൂദ് ചെയ്‌താൽ മതിയോ? മറന്നതിന് സഹവിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യണോ?


ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കുന്നവനും ഇമാമും നിറുത്തത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരരുത്. മടങ്ങിയാൽ നിസ്കാരം ബാത്വിലാണ്. പിന്നീട് സഹവിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്ത് പരിഹരിക്കാം. മഅമൂമിന് മാത്രമാണ് മറവി സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ, ഇമാമിനെ വിട്ടുപിരിയുന്ന നിയ്യത്ത് കരുതി വേർപിരിയാത്ത പക്ഷം ഇമാമിനെ തുടരുന്നതിന് വേണ്ടി ഖുനൂതിലേക്ക് മടങ്ങൽ നിർബന്ധമാണ്.

20 എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ എട്ട് റക്അത് തറാവീഹ് നിസ്കരിച്ചാൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമോ?


എട്ട് മാത്രമല്ല 20 എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ 2,4,6,8,10,12,14,16,18 എന്നീ ഇരട്ട റക്അതുകളിൽ ഏത് നിസ്കരിച്ചാലും തറാവീഹിന്റെ അടിസ്ഥാന സുന്നത്ത് ലഭിക്കും. എങ്കിലുംപ്രതിഫലത്തിൽ ഏറ്റവ്യത്യാസമുണ്ടാവും.

ഫർള് ഖളാഉള്ളവൻ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള സമയമൊഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാ സമയവും സുന്നത്ത് പോലും നിസ്കരിക്കാതെ ഖളാഅ് വീട്ടാൻ വിനിയോഗിക്കണമെന്നല്ലേ.അപ്പോൾ ഖളാഉള്ളവന് തറാവീഹ് നിസ്കരിക്കാമോ?


അതേ, അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മദ്ഹബിലെ പ്രബലം. ഖളാഉള്ളവൻ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം പോലും മാറ്റി വെച്ച് ആ സമയവും നഷ്ടപ്പെട്ട ഫർള് നിസ്കാരം ഖളാഅ് വീട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. എന്നാൽ ഫർള് നിസ്കാരം ഖളാ: ഉള്ള വ്യക്തിയെ റമളാനിൽ തറാവീഹ് നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് വിലക്കിയാൽ അയാൾ ഫർള് നിസ്കാരം ഖളാ: വീട്ടാൻ സന്നദ്ധനാകാതെ ഫർളിന്റെ ഖളാഉം തറാവീഹ് നിസ്കാരവും ഇല്ലാതെയായി പോകുന്നവനാണെങ്കിൽ അയാളെ തറാവീഹിൽ നിന്ന് വിലക്കാതിരിക്കണമെന്നും തറാവീഹ് നിസ്കരിക്കലാണ് അയാൾക്ക് ഉത്തമമെന്നും അതിനു കൂലി ലഭിക്കുമെന്നും ചില പണ്ഡിതർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.