ആർത്തവം

ആർത്തവകാലത്ത് ബാങ്കിന് ഉത്തരം പറയുന്നതിൻ്റെ വിധി?


സുന്നത്താണ്. ഖുർആൻ ഓതുന്നത് നിഷിദ്ധമാണെങ്കിലും ദിക്റുകളും സ്വലാത്തുമൊക്കെ ആർത്തവകാരിക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. (و) سن (لسامعهما) سماعا يميز الحروف، وإلا لم يعتد بسماعه - كما قال شيخنا -. آخرا (أن يقول ولو غير متوضئ) أو جنبا أو حائضا - خلافا للسبكي فيهما - أو مستنجيا فيما يظهر، (مثل قولهما إن لم يلحنا لحنا يغير المعنى). فيأتي بكل كلمة عقب فراغه منها، حتى في الترجيع وإن لم يسمعه. و [ فتح المعين]

ആർത്തവ സമയത്ത് ഗ്ലൗസ് ധരിച്ച് ഖുർആൻ തൊടാനും പാരായണം ചെയ്യാനും പഠിക്കാനും പറ്റും എന്ന് പറയുന്നതായി കേട്ടു . ഇതിന്റെ വിധി എന്താണ്?


ആർത്തവ സമയത്ത് ഖുർആൻ(ഖുർആനാണെന്ന ഉദ്ധേശത്തോടെ) പാരായണം ചെയ്യലും സ്പർശിക്കലും ചുമക്കലും നിഷിദ്ധമാണ്. ഗ്ലൗസ് ധരിച്ചത് കൊണ്ട് വിധിയിൽ മാറ്റമില്ല.

മെൻസസ് ഉള്ള സമയം കുട്ടികൾക്ക് ഖുർആൻ ചൊല്ലി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ?


ആർത്തവ സമയത്ത് ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യൽ നിഷിദ്ധമാണ്. ഖുർആൻ എന്ന നിയ്യത്തോടെയല്ലെങ്കിൽ അനുവദനീയമാണ്.

ആർത്തവ സമയം ജനസമ്പർക്കം പാടില്ല എന്ന വിശ്വാസം ശരിയാണോ ?


ശരിയല്ല. അത് അന്ധവിശ്വാസമാണ്.

ഇസ്തിഹാളത്ത് ഉള്ളവൾ ഒരു വുളൂഅ് കൊണ്ട് അടുത്ത വ്ഖ്തിലെ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കാമോ ?


നിർവ്വഹിക്കാൻ പറ്റില്ല.

ആർത്തവ സമയത്ത് നികാഹ് ചെയ്താൽ സ്വഹീഹാകുമോ?


ആർത്തവ സമയത്തുള്ള നികാഹ് സ്വീകാര്യമാണ്. എന്നാൽ ആർത്തവം നീങ്ങി കുളിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രമേ മുട്ടു പൊക്കിളുകൾക്കിടയിൽ ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ പാടുള്ളൂ

ആർത്തവകാരി നേർച്ച വസ്തുക്കൾ തൊട്ടു കൂടാ എന്നും പാചകം ചെയ്തുകൂടാ എന്നും കേൾക്കുന്നു, ശരിയാണോ ?


ശരിയല്ല. ആർത്തവം, ജനാബത്ത് എന്നിവയുണ്ടെങ്കിൽ മുസ്ഹഫ് തൊടാൻ പാടില്ല എന്ന് മാത്രമേയുള്ളൂ. മറ്റെന്തും തൊടാം. എന്ത് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നതിനും വിരോധമില്ല.

ആർത്തവക്കാരി തന്റെ ആർത്തവത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലും അവസാനത്തിലും ചില നിസ്കാരങ്ങൾ ഖളാഅ് വീട്ടണമെന്ന് കേൾക്കുന്നു. എപ്പോഴാണ് അത് ?


ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ ഫർള് നിർവഹിക്കാനുള്ള സാവകാശം കിട്ടിയിട്ടാണ് ആർത്തവം ആരംഭിച്ചത് എങ്കിൽ ആ നിസ്കാരവും ആർത്തവം അവസാനിച്ചശേഷം ആ വഖ്തിലെ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു തക്ബീർ ചൊല്ലാനുള്ള സാവകാശം കിട്ടിയെങ്കിൽ അതും ഖളാഅ് വീട്ടേണ്ടിവരും. അവസാനിക്കുന്നിടത്ത് അത് അസറിന്റ സമയമാണെങ്കിൽ ളുഹ്റും ഇഷാഇന്റെ സമയമാണെങ്കിൽ മഗ്രിബും കൂടി നിർവഹിക്കണം.

ആർത്തവസമയത്ത് ബാങ്കിൻറെ ഉത്തരം ചെയ്യൽ സുന്നത്തുണ്ടോ?


സുന്നത്തുണ്ട്. ദിക്റും സ്വലാത്തുമൊക്കെ ആർത്തവകാരിക്ക് ഉരുവിടാവുന്നതാണ്. ഖുർആൻ ഒാതലാണ് നിഷിദ്ധം

ഗർഭം ധരിച്ച് രണ്ടുമാസത്തിനുശേഷം ബ്ലീഡിങ് ആരംഭിച്ചു. പതിനഞ്ചു ദിവസത്തോളം നീണ്ടു നിന്നു. ഇൗ രക്തം ഏതു വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ്. നിസ്കാരത്തിന്റെ വിധിയെന്ത് ?


ഗർഭിണിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന രക്തം ആർത്തവമായി ഗണിക്കണം എന്നാണ്. ആ നിലക്ക് പ്രസ്തുത 15 ദിവസത്തെ രക്തം ആർത്തവമായി കണക്കാക്കപ്പെടും. ആർത്തവ സമയത്ത് നിസ്കാരം നിഷിദ്ധമാണ്.

ആർത്തവകാരിക്ക് മൈലാഞ്ചി ഇടാമോ ?


ആർത്തവകാരിക്ക് മൈലാഞ്ചി ഇടാം.

ഭർത്താവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിനു ശേഷമാണ് സ്ത്രീക്ക് ആർത്തവം തുടങ്ങിയത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർത്തവ ശേഷമുള്ള കുളിക്ക് എന്ത് നിയ്യത്താണ് വെക്കേണ്ടത്. രണ്ടു കുളി കുളിക്കേണ്ടതുണ്ടോ?


നിർബന്ധമായ കുളി കുളിക്കുന്നുവെന്നോ വലിയ അശുദ്ധിയെ ഉയർത്തുന്നുവെന്നോ കരുതിയാൽ മതി. ഒരു നിയ്യത്ത് കൊണ്ടുതന്നെ കുളി ശരിയാകുന്നതാണ്. രണ്ടു കുളിയുടെ ആവശ്യമില്ല.

ആർത്തവസമയത്ത് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന മുടി, വെട്ടി നീക്കിയ നഖം എന്നിവ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ?


കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നവ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. നീക്കുക ആണെങ്കിൽ കുളിച്ചു ശുദ്ധമായ ശേഷം ആയിരിക്കലാണ് ഉത്തമം. ഏത് സമയത്താണെങ്കിലും മുടി , നഖം എന്നിവ കുഴിച്ചിടലാണ് സുന്നത്ത്. പിന്നെ സ്ത്രീകളുടെ നഖം, മുടി പുരുഷ•ാരുടെ ഒൗറതിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള രോമങ്ങൾ എന്നിവ ഒൗറതായത് കൊണ്ട് അന്യർ കാണുന്നതിനെ തൊട്ട് മറക്കൽ നിർബന്ധമാണ്.

ദൂരദേശത്ത് ജോലിയുള്ള ഭർത്താവ് നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഗുളിക കഴിച്ച് ആർത്തവം നിയന്ത്രിക്കാറുണ്ട്. അതിൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ? ആ സമയത്ത് നിസ്കാരവും മറ്റു കർമങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ ?


കൃത്രിമമായ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൂടെ ആർത്തവം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് ഹാനീകരമായി തീരുമെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. ഗുളിക കഴിച്ച് ആർത്തവം നിയന്ത്രിച്ചവൾക്ക് ഭർത്താവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഇൗ സമയത്ത് നിസ്കാരം തുടങ്ങി നിഷിദ്ധമായ എല്ലാകാര്യങ്ങളുടെയും തടസ്സം ഉണ്ടാവുന്നതല്ല.

ആർത്തവകാരിക്ക് എന്തെല്ലാം കാര്യമാണ് നിഷിദ്ധമായത് ?


നിസ്കാരം, നോമ്പ് , സുജൂദ് , കഅ്ബ പ്രദക്ഷിണം , ഖുർആൻ പാരായണം , ഖുർആൻ സ്പർശിക്കലും വഹിക്കലും , ലൈംഗികബന്ധം തുടങ്ങിയവ ആർത്തവകാരിക്ക് നിഷിദ്ധമാണ്.

ആർത്തവകാലത്ത് മനപ്പാഠമുള്ള സൂറത്തുകൾ ഒാതാമോ? ദിക്റും സ്വലാത്തും ചൊല്ലാമോ? ഏടുകൾ തൊടുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോ ?


ആർത്തവകാലത്തെ ഖുർആൻ ഒാതലും തൊടലും ചുമക്കലും നിഷിദ്ധമാണ്. ഏടുകൾ ചുമക്കുന്നതിൽ വിരോധമില്ല. ഖുർആനിലെ ആയത്തുകൾ തന്നെ ദിക്ർ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ട് ഉച്ചരിക്കുന്നതിലും കുഴപ്പമില്ല(ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ബിസ്മി ചൊല്ലൽ പോലെ).ദിക്റും സ്വലാത്തും എത്ര വേണമെങ്കിലും ആർത്തവകാരിക്ക് ചൊല്ലാവുന്നതാണ്.

നോമ്പുകാരിയായിരിക്കെ ആർത്തവം ഉണ്ടായാൽ നോമ്പ് മുറിക്കണോ ?


ആർത്തവം ഉണ്ടാകൽ കൊണ്ട് തന്നെ നോമ്പ് മുറിയും. പിന്നെ പ്രത്യേകം മുറിക്കേണ്ടതില്ല. എന്നാൽ റമദാൻ മാസത്തിൽ പരസ്യമായി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് റമദാനിന്റെ പവിത്രത നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്

ആർത്തവ സമയത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ട നോമ്പ് ഖളാഅ് വീട്ടണമെന്നും നിസ്കാരം ഖളാഅ് വീട്ടേണ്ടതില്ല എന്നും പറയാനുള്ള കാരണം എന്ത് ?


നോമ്പ് ഖളാഅ് വീട്ടണമെന്നും നിസ്കാരം ഖളാഅ് വീട്ടേണ്ടതില്ല എന്നും കൽപ്പിച്ചത് അല്ലാഹുവാണ്. കർമാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കല്പിക്കുന്നത് അല്ലാഹുവാണ്. അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങൾ എന്തെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല. വർഷത്തിൽ ഒരു മാസമാണ് നോമ്പ് നിർബന്ധം. നിസ്കാരമാണെങ്കിൽ എല്ലാദിവസവും. സാധാരണ മിക്ക സ്ത്രീകൾക്കും മാസത്തിൽ ഏഴ് ദിവസം ആർത്തവം ഉണ്ടാകും. 11 മാസ കാലത്തിനിടയിൽ 7 നോമ്പ് വീട്ടുക എന്നത് വലിയ പ്രയാസമുള്ള വിഷയമല്ല. എന്നാൽ നിസ്കാരത്തിൻറെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ആർത്തവ കാലത്തെ നിസ്കാരം ഖളാഅ് വീട്ടേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം.

ആർത്തവം നിലച്ച് കുളിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഭർത്താവുമായി ബന്ധപ്പെടാമോ?


കുളിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ബന്ധപ്പെടൽ നിഷിദ്ധവും വൃത്തികേടുമാണ്.

ഹൈളുകാരി, രക്തം മുറിഞ്ഞാല് നാളെ ഞാൻ നോമ്പ് നോൽക്കും എന്ന് നിയ്യത് ചെയ്യുകയും സുബ്ഹിക്ക് മുമ്പായി രക്തം മുറിയുകയും ചെയ്തു. നോന്പ് ശരിയാവുമോ?


അവളുടെ ഹൈളിന്റെ സാധാരണ ദിവസങ്ങൾ പൂര്ത്തിയായ ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ നിയ്യത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിയ്യത് ശരിയാവുന്നതാണ്, നോമ്പ് സാധുവുമാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം, നിയ്യത് ശരിയാവില്ല.

ഹൈളുകാരിയുടെ രക്തം ഉച്ചക്ക് നിന്നു,രോഗിയുടെ രോഗം ശിഫയായി.ഇവർ ശേഷിച്ച സമയം ഇംസാക്(നോമ്പ് മുറിയുന്ന കാര്യങ്ങളെത്തൊട്ട് പിടിച്ച് നിൽക്കൽ) നിർബന്ധമാണോ ?


നിർബന്ധമില്ല.എങ്കിലും സുന്നത്താണ്.

ജനാബത്തുകാരന് കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നഖം മുറിക്കാനും മുടി വെട്ടാനും പറ്റുമോ?


പറ്റും. പക്ഷേ സുന്നത്ത് ലഭിക്കില്ല. കുളിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് മുടിയും നഖവും വെട്ടാതിരിക്കൽ സുന്നത്താണ്.

വലിയ അശുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് ഖുർആൻ ഒാതാൻ പറ്റുമോ?


ഖുർആൻ ഒാതൽ ഹറാമാണ്. ദിക്ർ എന്ന നിലക്ക് ഒാതുന്നതിന് പ്രശ്നമില്ല.